Q&A dla Dyrektorów placówek oświatowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2020
  1.                Czy możemy prosić rodziców o zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w formie pisemnej lub telefonicznej oczywiście zostanie wykonana notatka z rozmowy?

Nie ma podstaw prawnych do żądania od rodziców zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, ale wszyscy żyjemy w czasie szczególnym, dlatego należy liczyć na zrozumienie
ze strony rodziców, że tego typu zaświadczenie lekarskie uspokoi obawy personelu jak
i pozostałych rodziców odnośnie bezpieczeństwa zdrowotnego w placówce.

2.                  Czy możemy mierzyć temperaturę dziecku/rodzicowi na wejściu, jeżeli rodzice wyrazili pisemnie zgodę?

Tak. Decyzję może podjąć dyrektor ustalając regulamin wewnętrzny funkcjonowania Placówki w okresie epidemii.

3.                  Z jaką temperaturą możemy przyjąć dziecko do przedszkola?

Nie ma przepisów regulujących ten aspekt funkcjonowania placówki. Natomiast Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej wskazują że temperatura 38oC
i powyżej mierzona termometrem bezdotykowym – pracownik nie podejmuje pracy, a uczeń powinien być zabrany z placówki przez rodziców (osoby te powinny skorzystać z teleporady medycznej).

4.                  Jak postępować w przypadku uzyskania informacji o kwarantannie nauczyciela? Czy ma on prowadzić zajęcia zdalnie? Czy zastępstwo? Co w sytuacji oczekiwania na pisemną decyzję z sanepidu dotyczy kwarantanny?

Organ prowadzący powinien zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry
w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny. Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę wyłącznie w sposób zdalny, o ile taki sposób wykonywania pracy zostanie ustalony z pracodawcą.

Decyzja administracyjna PPIS o kwarantannie jest skierowana do strony, którą jest nauczyciel i jako taka jest przekazywana nauczycielowi. Zgodnie z przepisami decyzja może zostać również przekazana ustnie, a następnie jest doręczana na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej doręczenie w tej formie.

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie pracodawca - w porozumieniu z nauczycielem - powinien ustalić, czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej. Po otrzymaniu pisemnej decyzji PPIS o kwarantannie, nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy, tak, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego.

 5.                  Co z próbną ewakuacją? Szkoła liczy ponad 650 uczniów.

Wyżej wskazane pytanie należy skierować do Państwowej Straży Pożarnej.

6.                  Czy dzieci mogą korzystać z puzzli, układanek, których po użyciu się nie dezynfekuje ale przechodzą kwarantannę?

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS w sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W ostateczności przedmioty niezbędne do pracy w Placówce należy poddać 48 godzinnej kwarantannie.

7.                  Dwie sale każda po 22 m kwadratowe i w każdej po 19 dzieci. Czy wszystkie mogą uczęszczać do takiej Placówki? Nadmieniam, że dla wszystkich dzieci jest jedna łazienka. Podobnie dla pracowników- zarówno kuchnia jak i pozostały personel korzysta z jednej toalety. Nie ma możliwości oddzielenia zaplecza kuchennego od pozostałych pomieszczeń.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

Z przedstawionego przykładu wynika, że placówka nie spełnia zalecanych wskaźników powierzchni dla dzieci. Co do zasady  to jedynym skutecznym rozwiązaniem jest albo ograniczenie liczby dzieci w grupach albo znalezienie większego pomieszczenia (możliwe np. dla oddziału przedszkolnego przy szkole).

W przypadku kuchni w instytucji, to obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 8.                  W zaleceniach jest podana informacja aby uczniowie przebywali w jednej sali. Co zrobić jeżeli w szkole jest 16 sal dużych reszta małych językowych a klas jest 23

Do Placówki przychodzą uczniowie zdrowi. Stworzenie mniej licznych grup, które są tworzone jako grupy stałe na cały rok szkolny nie stoi w sprzeczności z wytycznymi MEN/ MZ i GIS.

9.                  Czy rodzice powinni codziennie zabierać pościel po leżakowaniu. Jeżeli nie, to z jaką częstotliwością?

Organizując dziecku miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami/łóżeczkami. Po zakończeniu odpoczynku należy zdezynfekować łóżeczka/leżaczki oraz pamiętać o stosunkowo częstym wietrzeniu sal.

Zgodnie z opracowaną w Placówce procedurą zachowania czystości oraz dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, zabiegi tego typu należy przeprowadzać regularnie, zaś ich częstotliwość będzie uzależniona od możliwości organizacyjnych. Zwiększenie częstotliwości wymiany pościeli a więc wzmożony reżim sanitarny będzie uzależniony od lokalnego uwarunkowania epidemicznego zarówno w placówce jak i w jej otoczeniu (strefa czerwona i żółta).

10.              Czy są przeciwskazania do wieszania gazetek?

 

Nie ma przeciwskazań epidemiologicznych do wieszania gazetek. Uczniowie powinni pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania
i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 11.              Czy dyrektor może wyrazić zgodę na nauczanie zdalne dla ucznia, który ma w domu chorą siostrę i lekarz wystawił zaświadczenie, że kontakt z rówieśnikami może być zagrożeniem?

 

Decyzję o nauczaniu zdalnym dla indywidulanego ucznia podejmuje dyrektor w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego. Decyzja powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.

 

 12.              Czy dzieciom do lat siedmiu można dezynfekować ręce płynem, czy tylko myć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym?

 

Podstawową zasadą higieny jest częste mycie rąk wodą z mydłem. Zaleca się aby dzieci do 6 r.ż. nie używały środków dezynfekcyjnych.

 13.              Czy w salach mogą być przenośne klimatyzatory? Czy w klasach możemy używać klimatyzatorów?

 

Jednym z podstawowych zasad reżimu sanitarnego przy COVID-19 jest regularne wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.

 

Jak wskazał Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH)  - stosowanie klimatyzatorów wykorzystujących obieg zamknięty, gdzie powietrze z cyrkulacji krąży w układzie zamkniętym jest niepożądane i dopuszczalne tylko w przypadku braku innych rozwiązań technicznych i ograniczone do niezbędnego minimum.

„Urządzenia służące do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń działające na powietrzu obiegowym (np. klimakonwektory wentylatorowe, jednostki wewnętrze w systemach klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika, pomieszczeniowe pompy ciepła w systemach z pętlą wodną) należy wyłączyć albo przestawić wentylator w tryb pracy ciągłej ze stałą wydajnością. Zaleca się dodatkowo przeprowadzać okresową dezynfekcję powierzchni wymienników tych urządzań poprzez zwiększenie temperatury powierzchni wymiennika na określony czas (w przypadku zwiększenia temperatury do ok. 60 °C –t=1h,40°C –t=12 h)” – ww. stanowisko NIZP-PZH w zakresie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, udostępnione na stronie www.pssewawa.pl zakładka Higiena Dzieci i Młodzieży.

 

 14.              Dzień dobry, czy w dalszym ciągu obowiązuje 60 dniowe przedłużenie wykonywania badań okresowych pracowników ze względu na utrudniony kontakt z lekarzem?

 

Powyższe pytanie należy skierować do Przychodni Medycyny Pracy.

 15.              Szkoły na bieżąco otrzymują płyny do dezynfekcji i mycia rąk – czy przedszkola również mogą liczyć na taka pomoc?

 

Powyższe pytanie należy skierować do organu prowadzącego.

 16.              Moje pytanie, czy można korzystać z piaskownic. Każda grupa w przedszkolu ma swoją piaskownicę. Piach jest zgodnie z wymogami wymieniony i z atestem?

 

Nie ma przeciwskazań epidemiologicznych do korzystania z piaskownic, w sytuacji kiedy dla każdej grupy wydzielona jest piaskownica.

 17.              Czy w grupie maluszków można rozłożyć dywan, który będzie raz w tygodniu czyszczony?

 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS w sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Dywan, który będzie skutecznie i regularnie prany, czyszczony i dezynfekowany może być używany w przedszkolu.

 18.              My dyrektorzy doceniamy Państwa pracę i wiemy jak wielkie wyzwanie stoi przed Państwem i przed nami. Potrzebujemy szybkiego kontaktu i cieszymy się, że są podjęte takie działania.

 

Od 01.09.2020 r. jest uruchomiony numer dedykowany wyłącznie Dyrektorom szkół
i placówek: 782.606.848.

 19.              Czy w klasach możemy używać klimatyzatorów?

W zakresie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przedstawił swoje stanowisko, udostępnione na stronie www.pssewawa.pl zakładka Higiena Dzieci
i Młodzieży.

20.              Organizacja pracy na nowy rok szkolny zmniejszyła ilość godzin. Od 15.00 następuje mieszanie się dzieci w grupach. Czy tak to powinno wyglądać?  Czy są nowe wskazówki?

W miarę możliwości rekomenduje się zorganizowanie stałych grup i unikanie częstej zmiany pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, ale jeżeli z przyczyn organizacyjnych, logistycznych itp. Jest to niemożliwe, należy pamiętać aby szczególnie skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa tj. zachowywać dystans społeczny, pamiętać o częstym myciu rąk lub ich dezynfekcji, dbać o czystość pomieszczeń i ich regularne wietrzenie (najlepiej minimum co godzinę), dbać o czystość sprzętów (ławek, komputerów, przyborów edukacyjnych itp.). Ponadto w tym konkretnie opisywanym przypadku, kiedy nie ma możliwości organizacji stałych grup w związku ze zmniejszoną liczbą godzin, należy zasady przechodzenia dzieci do innych grup szczegółowo określić w regulaminie wewnętrznym funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, do opracowania których zobligowany jest Dyrektor szkoły.

21.              Jak ma wyglądać działalność placówek pracy pozaszkolnej? Czy nauczyciele będą wpuszczani do szkół na zajęcia z dziećmi? Dzieci w grupie są z różnych klas.

Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozaszkolnych w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS oraz aktualne przepisy prawa. Ponadto zajęcia pozaszkolne organizowane
w budynku szkoły powinny uwzględniać odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych zawarte w regulaminie wewnętrznym funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,
do opracowań których zobligowany jest Dyrektor szkoły.

 22.              Kiedy i w jaki sposób otrzymamy wspominane telefony?

Od 01.09.2020 r. jest uruchomiony numer dedykowany wyłącznie Dyrektorom szkół
i placówek: 782.606.848.

 23.              Czy można używać w salach oczyszczaczy powietrza?

Nie ma przeciwwskazań do używania oczyszczacza powietrza w salach. Należy jednak uwzględnić właściwą i terminową wymianę filtrów, czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta

24.              Czy prezentacja będzie udostępniona i ewentualnie gdzie jej szukać?

Prezentacja przedstawiona na konferencji, będzie udostępniona na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej : www.pssewawa.pl zakładka Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży.

25.              Czy w salach w przedszkolu mogą być rozłożone dywany?

Zgodnie z wytycznymi MEN,MZ i GIS przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usnąć lub uniemożliwić do nich dostęp. W związku z powyższym jeżeli dywan/wykładzina dywanowa będzie skutecznie i regularnie prana/czyszczona/dezynfekowana może być używana w przedszkolu. Pomimo tego  najlepszym rozwiązaniem od strony utrzymania bezpieczeństwa higienicznego jest zrezygnowanie z wykładzin dywanowych w salach ze względu na problemy wynikające ze skutecznym i regularnym myciem/dezynfekowaniem powierzchni dywanowych.

26.              Jeżeli zachoruje nauczyciel i wprowadzone zostanie dla niego nauczanie zdalne, to co z klasami, które będą przychodziły do szkoły? Należy przecież objąć opieką taką klasę, nie mogą przecież pozostać sami z komputerami (i nauczycielem po drugiej stronie monitora) w Sali. Co z zastępstwem i podwójnym wynagrodzeniem?

Kwestie organizacyjne opieki nad dziećmi w klasach oraz wynagrodzenie za „podwójną” pracę to pytania poza kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pytanie należy skierować do Dyrektora Szkoły/podmiotu prowadzącego w kwestii organizacji zajęć oraz wynagrodzenia.

27.              Jak ma pracować nauczyciel na kwarantannie z klasą, która jest w szkole? Wymagałoby to podwójnej zapłaty temu, który naucza z domu i temu który w tym czasie pełni opiekę nas uczniami w klasie.

Jak wyżej.

28.              Czy pracownik przebywający na kwarantannie otrzymuje zwolnienie jeżeli nie może pracować zdalnie?

Pracownik przebywający na kwarantannie otrzymuje decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy  w określony sposób. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.

29.               Jak postępować w sytuacji gdy nauczyciel lub inny pracownik twierdzi, że jest na kwarantannie a nie ma jeszcze pisemnej decyzji?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadomi o kwarantannie pracownika. Decyzja ta może być przekazana ustnie, a następnie doręczona na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej doręczenie w tej formie.

30.              Jak ma pracować nauczyciel na kwarantannie z klasą, która jest w szkole? Wymagałoby to podwójnej zapłaty. Temu, który naucza z domu i temu który w tym czasie pełni opiekę nad uczniami w klasie.

Kwestie organizacyjne opieki nad dziećmi w klasach oraz wynagrodzenie za „podwójną” pracę to pytania poza kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pytanie należy skierować do Dyrektora Szkoły/podmiotu prowadzącego w kwestii organizacji zajęć oraz wynagrodzenia.

31.              Czy są zalecenia szczególne w sprawie organizacji leżakowania i korzystania z piaskownicy w przedszkolu? Czy można prosić o przyniesienie pościeli z domu? Czy wystarczy w piaskownicy wymienić raz w roku piach?

Zaleca się aby sprzęt na placu zabaw należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a piasek w piaskownicach wymieniany co najmniej raz w roku. Leżakowanie dzieci powinno odbywać się z zachowaniem dystansu społecznego, każde dziecko powinno mieć zapewniony indywidualny podpisany leżak oraz pościel która może być przyniesiona z domu.

32.              A jakie wynagrodzenie otrzymuje nauczyciel przebywający na kwarantannie 80 % czy 100%?

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).

33.               Czy nauczyciel przebywający w izolacji domowej ( z wynikiem pozytywnym) nie mający objawów, z dobrym samopoczuciem musi przebywać na zwolnieniu lekarskim czy może świadczyć pracę zdalną, jeżeli chce?

Kwestie wynagrodzenie za pracę to pytania poza kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pytanie należy skierować do Dyrektora Szkoły/podmiotu prowadzącego w kwestii organizacji zajęć oraz wynagrodzenia.

34.              Niestety, mam inne doświadczenie dotyczące obiegu dokumentów. Dokumenty zostały wysłane do PSSE w piątek, a do poniedziałkowego południa nikt się nimi nie zajął.

Od 01.09.2020 r. jest uruchomiony numer dedykowany wyłącznie Dyrektorom szkół
i placówek: 782.606.848.

 35.              Jak często oddawać rodzicom pościel do prania – codziennie, czy może być raz na tydzień? Czy można rozkładać dywany w przedszkolu? 

Częstotliwość prania pościeli, należy do oceny podmiotu prowadzącego placówkę w zależności od jej stanu czystości.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usnąć lub uniemożliwić do nich dostęp. W związku z powyższym jeżeli dywan/wykładzina dywanowa będzie skutecznie i regularnie prana/czyszczona/dezynfekowana może być używana w przedszkolu. Pomimo tego  najlepszym rozwiązaniem od strony utrzymania bezpieczeństwa higienicznego jest zrezygnowanie z wykładzin dywanowych w salach ze względu na problemy wynikające ze skutecznym i regularnym myciem/dezynfekowaniem powierzchni dywanowych.

36.              Czy pracownikom szkoły mierzymy temperaturę?

W zaleceniach dla dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej jest odniesienie do pomiaru temperatury pracownikom. Decyzję może podjąć dyrektor ustalając regulamin wewnętrzny funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, jeżeli jego zdaniem takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego w szkole.

37.    Czy mogę odmówić przyjęcia dziecka z objawami chorobowym i-katar, kaszel, ale bez gorączki?

Placówka może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły z katarem lub kaszlem. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

38.       Czy psycholog z PPP może pełnić cotygodniowe dyżury w szkole, czy jest to osoba  obca, która nie powinna przebywać na terenie Placówki.

Zaleca się unikanie osób pracujących w innych Placówkach w celu uniemożliwienia mieszania się.

39.       Czy można wykorzystać ręczniki materiałowe w przedszkolu?

Zaleca się zapewnić ręczniki jednorazowego użytku. W przypadku zapewnienia ręczników materiałowych muszą być one indywidualnie oznakowane, i odpowiednio przechowywane (nie mogą się ze sobą stykać), regularnie prane.

40.       To już było powiedziane ale raz jeszcze poproszę. Piaskownica na terenie przedszkola – czy dzieci mogą korzystać ? Dzieci z różnych grup. Zabawki grupy mają swoje, piasek jest wspólny.?

Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony przy użyciu detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Piaskownica jako element placu zabaw może być wykorzystywana tylko przez jedną grupę lub wyłączona z użytkowania.

41.       Czy u uczniów w szkole średniej przy mierzeniu temperatury także potrzebna jest zgoda rodziców?

 

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

42.       Czy pracownik administracji może wykonywać część obowiązków w domu?

Pracownik administracyjny może wykonywać część obowiązków w domu (praca zdalna) decyzję o ww.  pracy podejmuje pracodawca.

43.       W Przedszkolu w sali dziecięcej potrzebny jest kawałek dywanu/wykładziny. Dywany w salach dziecięcych czy mogą być? Prane/dezynfekowane np. parownicą, jak często? Codziennie?

 Odpowiedź jak w pytaniu 26.

44.       Czy będzie zapis w prawie oświatowym/innym? o konieczności przyniesienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Placówki szkoły/przedszkola?

Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem nadzorującym i nie posiada w swoich kompetencjach opracowywania  przepisów prawa. Natomiast rozumiejąc obawy o właściwą ocenę stanu zdrowia podopiecznych, zasady uczęszczania dziecka do placówki należałoby określić w wewnętrznym regulaminie bądź  procedurze opracowanej na czas pandemii. Rodzice powinni zapoznać się z tym regulaminem i go zaakceptować przyjmując zobowiązanie do jego przestrzegania. Nie ma podstaw prawnych do żądania od rodziców zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, ale wszyscy żyjemy w czasie szczególnym, dlatego należy liczyć na zrozumienie ze strony rodziców, że tego typu zaświadczenie lekarskie uspokoi obawy personelu jak i pozostałych rodziców odnośnie bezpieczeństwa zdrowotnego w placówce. 

45.       Czyli trzeba będzie płacić dwóm nauczycielom za te samą godzinę lekcyjną?

Wynagrodzenie za „podwójną” pracę to pytania poza kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pytanie należy skierować do Dyrektora Szkoły/podmiotu prowadzącego w kwestii organizacji zajęć oraz wynagrodzenia.

46.       Dzieci w przedszkolu z powodu ilości godzin przydzielonych na organizację placówki mieszają się w grupach rano i po południu,  czy są jakieś dodatkowe zalecenia w tej sytuacji?

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci(np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

47.       Czy mierzymy temperaturę na wejściu czy tylko w razie objawów?

Decyzję podejmuje dyrektor ustalając regulamin wewnętrzny funkcjonowania Placówki w okresie epidemii.

48.       A jeśli piaskownica jest przeznaczona dla 2, 3 grup?

Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony przy użyciu detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Piaskownica jako element placu zabaw może być wykorzystywana tylko przez jedną grupę lub wyłączona z użytkowania.

49.       Z jednej łazienki muszą korzystać dwa oddziały, nie ma możliwości podziału przestrzenni. Czy wystarczy dezynfekcja?

W miarę możliwości rekomenduje się wydzielenie pomieszczenia sanitarnego dla jednej grupy, ale jeżeli z jakiś przyczyn jest to niemożliwe, należy pamiętać aby szczególnie skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią (dystans społeczny, częste mycie rąk lub ich dezynfekcja, dbałość o czystość pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, wietrzenie itp.)

50.       Jak długo puzzle powinny być na kwarantannie?

Puzzle które nie mogą być skutecznie czyszczone i dezynfekowane powinny być poddane 48 godzinnej kwarantannie.

51.       Niezbyt wyraźnie było słychać odpowiedź o dywanach, ponieważ były jakieś zakłócenia. Nadal sprawa dywanów nie jest całkiem jasna.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usnąć lub uniemożliwić do nich dostęp. W związku z powyższym jeżeli dywan/wykładzina dywanowa będzie skutecznie i regularnie prana/czyszczona/dezynfekowana może być używana w przedszkolu. Pomimo tego  najlepszym rozwiązaniem od strony utrzymania bezpieczeństwa higienicznego jest zrezygnowanie z wykładzin dywanowych w salach ze względu na problemy wynikające ze skutecznym i regularnym myciem/dezynfekowaniem powierzchni dywanowych.

52.       Proszę o odpowiedź na wcześniej zadane pytanie, dotyczące leżakowania w przedszkolu. Jak często powinna być prana pościel, która jest przechowywana na osobnych półkach. Czy raz w tygodniu wystarczy?

Częstotliwość prania pościeli, należy do oceny podmiotu prowadzącego placówkę w zależności od jej stanu czystości.

53.       Łączyć grupy można, a co w sytuacji kiedy ilość dzieci przekroczy 25. Czy zgodnie z informacją uzyskaną z Kuratorium Oświaty możemy prosić o godziny – tzw. odstępstwa od organizacji?

Kwestie odstępstwa od organizacji opieki nad dziećmi w placówce to pytania poza kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pytanie należy skierować do Kuratorium Oświaty.