Wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2016

      

Wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).

  1. Woda doprowadzana do pływalni zarówno przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, jak i z własnego ujęcia powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
  2. Woda na pływalni t.j. woda wprowadzana do niecek basenowych z systemu cyrkulacji, woda w nieckach basenowych, woda w brodzikach do płukania stóp, woda ciepła w natryskach pływalni powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).
  3. Potencjał redox, stężenie chloru wolnego, stężenie chloru związanego należy badać każdorazowo z wykonywaniem badań mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych i oznaczać przez laboratorium, które uzyskało akredytację PCA, niezależnie od pomiarów automatycznych przeprowadzanych z częstotliwością określoną w  § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w trakcie godzin użytkowania pływalni.  


Wyjaśnienia sformułowano na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego znak: GIS-BW-43232-23/AG-AS/16/2 z dnia 6 kwietnia 2016r.