Komunikat w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2016

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) podmioty lecznicze, lekarze oraz pielęgniarki wykonujący działalność leczniczą, jako indywidualną praktykę nie są zobowiązane do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydanej w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto, informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, uprawniony jest do dokonywania ocen sanitarnych w trybie sprzedaży usług zleconych, stosownie do art. 36 ust. 3b Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz.1412). – patrz: Cennik za usługi zlecone (zakładka – Dla Klienta)

Sporządzenie takiej opinii może być poprzedzone wizją lokalną obiektu w niezbędnym zakresie.

Treścią opinii sanitarnej może być ocena spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
(Dz. U. z 2012r. poz. 739).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Higieny Lecznictwa,
ul. Cyrulików 35Warszawa-Rembertów lub pod nr telefonu: 22/311 80 20, 22/311 80 21,  22/311 80 23