UPAŁY A OBOWIAZKI PRACODAWCY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2019

Pojawiające się okresowo w Polsce fale upałów mogą powodować wzrost temperatury  powietrza w pomieszczeniach pracy i pogorszenie warunków pracy. Ogólne przepisy bhp [1] nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, np. nie niższej niż 18°C przy wykonywaniu lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych. Niestety przepisy te nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca, a np. latem temperatura zewnętrzna przekracza niejednokrotnie 30°C, co powoduje, że pracownicy wykonujący pracę w pomieszczeniach pracy mogą być narażeni na tzw. stres gorący. Dotyczy to nie tylko hutników, piekarzy i pracowników zajmujących się wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciepła wynika z procesu produkcyjnego, ale również nieklimatyzowanych zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej.

Wobec braku określenia w przepisach bhp optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, istnieje możliwość posiłkowania się wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych [2]. Zastosowane tam temperatury obliczeniowe dla ogrzewanych pomieszczeń – dla pomieszczeń pracy biurowej: 20°C – odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach pracy. W okresie letnim, gdy pracownicy lżej się ubierają, temperatura powinna być jednak nieco wyższa (22-24°C), przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40-60 procent.

Dlatego bardzo ważną sprawą jest zaprojektowanie i sprawne funkcjonowanie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej wentylacji. Problem ten, bywa nadal  pomijany przez inwestorów-pracodawców i konsekwencje tego ponoszą pracownicy w miesiącach letnich.

Jednak coraz częściej w miejscach pracy i użyteczności publicznej instalowane są systemy klimatyzacji.  W tym przypadku warto mieć na uwadze, że różnice temperatur wewnętrznej i zewnętrznej przekraczające 5-7°C mogą powodować przeziębienia i w konsekwencji absencję chorobową. Użytkując klimatyzację, należy zapewnić jej odpowiednią (okresową) konserwację [1], gdyż w przeciwnym wypadku stanie się ona siedliskiem niepożądanych, szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych (m.in. bakterii, wirusów, grzybów).

Jeśli temperatura powietrza przekracza 25 °C (w przypadku osób wykonujących prace na otwartej przestrzeni) lub 28 °C w pomieszczeniu (w przypadku pozostałych pracowników), firma zobowiązana jest dostarczyć zatrudnionym napoje. Muszą być one dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej [3].  

Wyjątkiem jest praca osób młodocianych, gdyż m.in. nie mogą oni pracować w pomieszczeniach,
w których temperatura jest niższa niż 140C lub  przekracza 30°C, przy wilgotności względnej powietrza 65 procent, a nagłe zmiany temperatury nie mogą wyższe niż 150 [4].

 Podobne ograniczenia świadczenia pracy dotyczą kobiet w ciąży i w okresie karmienia [5].

 

Podstawy prawne :

[1]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych    przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

[3] z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279)

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 136, poz. 1145 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 724)

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996r. nr 114 poz. 545 ze zmianami)