Interpretacja terminów „wentylacja” i „klimatyzacja” użytych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2017

W związku z bardzo różnymi interpretacjami pojęć „wentylacja” i „klimatyzacja” użytych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie zwraca uwagę, że  interpretując terminy „wentylacja” i „klimatyzacja” użyte w ww. rozporządzeniu należy zawsze uwzględniać określenia zawarte w normach, do których odwołują się paragrafy rozporządzenia, w których pojęcia te zostały zapisane. Ilekroć w rozporządzeniu używane jest sformułowanie „klimatyzacja” należy przez to rozumieć, że w zapisach tych chodzi o systemy klimatyzacji spełniające jednocześnie funkcję wentylacji. Wyjątek stanowi § 148 ust.2, w którym jednoznacznie zaznaczono, że nie dotyczy on „pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego”.