Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, informuje, że 16 lutego 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1)

Ustawa określa:

1) zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium;

2) szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

 Działania organów administracji rządowej i samorządowej, obejmą w szczególności:

1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3) leczenie osób uzależnionych od solarium;

4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Główną zmianą jaką wprowadza ustawa jest zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium w myśl art. 4 tejże ustawy „Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;

2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;

3) w środkach usług informatycznych”.

Dostępność solarium dla osób powyżej 18 roku życia precyzuje art. 5 w/w ustawy w brzmieniu:

1. Zabrania się udostępniania solarium małoletnim.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.

3. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2: ,, osoba udostępniająca solarium odmawia dostepu do solarium”.

Obowiązki podmiotu udostępniającego solarium wynikają z art. 6 cytowanej ustawy tj. „Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje:

1) o treści: "Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)";

2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium”.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonywać będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.