Komunikat z dnia 26.02.2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2016

Porównanie pomiarów związków chemicznych - ul. Ostroroga 29 i ul. Obozowa 16.

Tabela porównania wyników wybranych związków chemicznych NDS i pomiary:

Słowniczek :

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS)– jest to podstawowa jednostka dla oceny stopnia zagrożenia substancjami chemicznymi. Normatywy ustalane w prawodawstwie polskim na podstawie badań naukowych i obserwacji medycznych. Dla tych samych substancji chemicznych obowiązują różne wartości, ustalone jako bezpieczne w różnych obszarach działalności człowieka.

NDS – w środowisku pracy (dla ułatwienia nazwany NDS [praca])- jest to wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu
8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń (Dz.U. z 2014 poz.817).

Wynik podawany jest w mg/m3, dla ułatwienia porównania w tabeli poniżej przeliczonony µg/m3.

Dobowy i przeciętny tygodniowy wymiar czas pracy  określono w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

NDS – w mieszkaniu (w tabeli oznaczony jako NDS mieszkanie) – z powodu braku normatywów w prawodawstwie polskim dla powietrza napływającego do mieszkań, aby określić poziom stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia zastosowano odniesienie do wymagań dla pomieszczeń kategorii A tj. pomieszczeń mieszkalnych, ustanowionych w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.  w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychprzez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1966r. nr 19, poz.231).

Wartości podawane są w µg/m3.

Pośrednio, parametry powietrza  napływającego do mieszkań można odnieść do wartości odniesienia.

Wartości odniesienia – dla ułatwienia nazwane w tabeli NDS[środowisko], są to wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej… Wartości odniesienia są mierzone w µg/m3 i uśredniane dla okresów 1 godziny i roku kalendarzowego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu - Dz.U. z 2010r. nr 16 poz.87).

µg/m3 - mikrogramy/metr sześcienny czyli ułamek wagowo/objętościowy.
mg/m3 – miligramy/metr sześcienny powietrza, czyli ułamek wagowo/objętościowy 1mg/m3 = 1000 µg/m3.
ppm - części na milion, czyli obecność 1 cząsteczki zw. chemicznego w 10-6  cząstek powietrza. W celu przeliczenia ppm (lub ppb) na mg/m3 (lub µg/m3) należy wykorzystać wzór;
, gdzie M- to masa molowa danego związku chemicznego
ppb – części na bilion (w j. angielskim), czyli obecność 1 cząsteczki zw. chemicznego w 10-9 cząstek powietrza.

Tabela – Zestawienie porównawcze NDS  -  podane  w µg/m3 .

Lp.

Związek chemiczny

NDS pracy

(µg/m3)

10 ppb* (µg/m3)

PID

NDS środowisko

( µg/m3)

NDS mieszkanie

(µg/m3)

Wyniki pomiarów WSSE w Warszawie przeprowadzone
w 2 mieszkaniach w dniach 17-18.02.2016r.

(w µg/m3)

ul. Ostroroga 29

ul. Obozowa 16

1

benzen

1 600

35

30

10

<1,3**

<1,3**

2

toluen

100 000

42

100

200

<5,8 **

<6,1**

3

chlorobenzen

23 000

51

100

15

--

----

4

etylobenzen

200 000

48

500

100

<6,1 **

<6,4**

5

ksyleny

100 000

47

100

100

<8,7 **

<9,1**

6

dichlorobenzen

90 000

67

60

30

---

---

7

naftalen

20 000

60

-

100

---

----

8

anilina (fenyloamina)

1 900

42

50

-

---

----

9

fenol

7 800

42

20

20

--

---

10.

związki ołowiu

50

-

5

-

--

---

 

* wartość ppb oznaczana na terenie budowy na stanowiskach pracy w trakcie stałego monitoringu za pomocą urządzenia PID . Urządzenie to bada poziom sumy związków. Dotychczasowe wartości z przekazanych raportów były niższe od 10 ppb co oznacza, że żaden z wymienionych samodzielnie lub odpowiednio niższe ich stężenia łącznie, nie przekroczyły wartości wskazanych w tabeli.  Pomiary PID powinny być porównywane z NDS pracy.
** - < 1,3 (wartość liczbowa)  = poniżej granicy oznaczalności w badanej próbie. Wszystkie wyniki znacznie niższe od wartości NDS mieszkanie.