Wybierz Życie Pierwszy Krok

12 kwietnia 2016

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” - program edukacyjny  obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy, oparty jest na stworzeniu świadomości zagrożenia rakiem szyki macicy i innych chorób wywołanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi. Wiedza o istnieniu zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego. Odbiorcami programu są uczniowie III klas gimnazjum i I klas ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy),  rodzice i opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkoły.

Cele programu: Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.  Natomiast cele szczegółowe to:

         Program powinien być realizowany na podstawie 2 scenariuszy zajęć, których treści programowe są spójne z podstawą programową.  Może być realizowany w ramach międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej – edukacja prozdrowotna, w trakcie lekcji przedmiotowych, tj. biologia i wychowanie do życia w rodzinie oraz w czasie innych zajęć np. godziny wychowawczej. Poszczególni nauczyciele mogą włączyć treści programowe do swoich lekcji. Treści programowe składają się z dwóch bloków tematycznych:

        Placówki, które zgłoszą chęć udziału w programie „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” otrzymują bezpłatny pakiet materiałów na który składa się: poradnik dla koordynatora, prezentacja multimedialna, plakat, zakładki dla uczniów oraz składanki z informacjami dla rodziców.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, proszone są  o kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu: (22) 311-80 09 lub drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie programu www.pierwszykrok.edu.pl