Wnioski / zawiadomienia składane przez pełnomocników

18 września 2017

W związku z licznymi nieprawidłowościami pojawiającymi się przy składaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie wniosków/zawiadomień informujemy co następuje.


Jeśli w imieniu strony wniosek/zawiadomienie składa pełnomocnik niezbędne jest:

Jednocześnie zwracamy uwagę, że pełnomocnictwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być imienne.
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone na okoliczność reprezentowania strony w postępowaniu prowadzonym przez Inspektora, opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Numer Konta można odszukać na stronie internetowej Urzędu lub w kasie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

W przypadku ubiegania się o opinię płatną (opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o obciążeniu opłatą) i zamiaru scedowania przez stronę dokonania płatności na inny podmiot, niezbędne jest dołączenie do wniosku oświadczenia przejmującego płatność o przejęciu płatności. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przejmującego płatność, zawierać jednoznaczne określenie przejmowanej płatności oraz dane niezbędne do wydania decyzji, t. j. pełna nazwa podmiotu przejmującego płatność , adres siedziby, NIP.