Komunikat z dnia 07.03.2016 r.

7 marca 2016

Komunikat w sprawie zanieczyszczenia gleby substancjami chemicznymi na działce usytuowanej przy ul. Obozowej 20 w Warszawie.

KOMUNIKAT z dnia 07.03.2016 r.

w sprawie zanieczyszczenia gleby substancjami chemicznymi
na działce usytuowanej przy ul. Obozowej 20 w Warszawie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie (PPIS) działając na podstawie art. 4, ust.1, pkt.1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) informuje, że sprawą budowy przy ul. Obozowej 20 zajmuje się od września 2015r. w zakresie swoich kompetencji.

Po otrzymaniu w dniu 10.09.2015r. pisma interwencyjnego  Wspólnoty Mieszkaniowej Młyny Królewskie ul. Ostroroga 27 i 29, Wawrzyszewska 3, Św. Stanisława 14, dotyczącego wstrzymania prac na budowie przy ul. Obozowej 20 w czerwcu 2015 r. w związku „z pojawieniem budzącej niepokój właścicieli - niewiadomego pochodzenia substancji oleistej”, została przeprowadzona kontrola przez upoważnionych, kompetentnych i posiadających przygotowanie, wiedzę merytoryczną i doświadczenie przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie.

W jej trakcie ustalono: Inwestorem inwestycji przy ul, Obozowej 20 w Warszawie jest spółka IMMO WOLA Sp. z o.o., generalnym wykonawcą CFE Polska Sp. z o.o., przedmiotem realizacji jest budynek mieszkaniowy wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażem podziemnym. Realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 150/WOL/2015 z dnia 04.05.2015 r., zlokalizowany na działce nr 24 o powierzchni około 0,9 ha należącej do Inwestora.

Na podstawie analizy środowiska gruntowego oraz opinii geosozologicznej z maja 2013 roku wykonano plan remediacji historycznego zanieczyszczenia gruntów i uzyskano w dniu 24 czerwca 2015r. decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Budowę rozpoczęto w dniu 08.06.2015r. (pierwszy wpis do dziennika budowy), prace budowlane wstrzymano zgodnie z wpisem do dziennika budowy w dniu 18.06.2015r. W okresie prowadzenia prac budowlanych rozpoczęto prace ziemne (wywieziono około 8000 m3 gruntu) i rozpoczęto prace betoniarskie (beton podkładowy – około 400 m2). Podczas prowadzenia prac na budowie pracowało około 15 pracowników (nadzór budowy 3 osoby, firmy podwykonawcze około 12 osób). Inwestor wraz z wykonawcą  wstrzymali budowę w związku ze złym samopoczuciem trzech pracowników podczas prowadzenia prac, gdy natrafiono na miejsce występowania intensywnych zapachów chemicznych. Jeden z pracowników był hospitalizowany, nie stwierdzono/zgłoszono dalszych konsekwencji zdrowotnych u pracowników. Generalny wykonawca przystąpił do rozpoznania i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W trakcie rozpoznania historycznego terenu stwierdzono, że na danym obszarze znajdowały się zakłady chemiczne Fabryka Preparatów Chemicznych K. Zawadzki przy ul. Obozowej 18, które zostały zburzone podczas wojny. Zakłady chemiczne produkowały lakiery, farby, rozpuszczalniki i innego rodzaju produkty chemiczne. W okresie powojennym mieściła się tam fabryka Inco Veritas oraz Spółdzielnia Pracy „Ingerom”.

Po wstrzymaniu prac budowlanych Inwestor przystąpił do szeroko zakrojonych badań wyjaśniających, związanych z rozpoznaniem stanu gruntu. Powołał do tego specjalistyczną firmę ds. badania czystości gruntów, powietrza atmosferycznego, powietrza gruntowego oraz wód podziemnych.

W wyniku przeprowadzonych ad-hoc w/w badań stwierdzono, że znaczna część  gruntów jest skażona różnorodnymi związkami organicznymi. Zgodnie z zaleceniami, skarpy wykopów zostały zabezpieczone folią przed parowaniem, a na dno wykopu wylano beton. Na terenie został wprowadzony monitoring pasywny powietrza atmosferycznego realizowany przez Zakład Chemii Środowiska S.C., który wykazał wartości nieprzekraczające dopuszczalnych wartości odniesienia, wykazanych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 26.01.2010r. Ponadto wykonawca wprowadził codzienny monitoring powietrza atmosferycznego za pomocą miernika PID służącego do pomiarów stężeń gazów i oparów obecnych w atmosferze. Wyniki pomiarów zapisywane były codziennie w dzienniczku pomiarów. Pomiary nie wykazywały przekroczenia dopuszczalnych stężeń związków  organicznych w powietrzu.

Analiza udostępnionej dokumentacji nie wykazała nieprawidłowości. W trakcie wizytacji kontrolujący zobowiązali generalnego wykonawcę, do przekazania, po wykonaniu kompleksowych badań i opracowaniu metodologii prowadzenia prac, pełnej informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w m. st. Warszawie.

O ustaleniach kontroli pismem z dnia 2.10.2015r. poinformowano Wspólnotę Mieszkaniową Młyny Królewskie.

23.09.2015r. przyjęto telefoniczną interwencję mieszkanki budynku sąsiadującego z budową, skarżącej się na chemiczne zapachy w trakcie trwania prac na budowie przy ul. Obozowej 20. Pisemnej odpowiedzi udzielono dnia 6.10.2015r.

W wyniku ww. kontroli PPIS, w dniu 23.09.2015r., skierował pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przekazując interwencję Wspólnoty Mieszkaniowej Młyny Królewskie z prośbą o podjęcie działań dotyczących oceny potencjalnego zanieczyszczenia środowiska. Ponadto, pismem z dnia 30.09.2015r., PPIS zwrócił się do Urzędu Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90, o przekazanie wspólnie z Inwestorem IMMO WOLA Sp. z o.o. i generalnym wykonawcą CFE Polska Sp. z o.o. oraz developerem, zaniepokojonym mieszkańcom sąsiednich posesji informacji o zaistniałej sytuacji.

W dniu 19.10.2015r. wpłynęła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie informacja o przekazaniu przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pisma PPIS w m. st. Warszawie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy.

Wykonując zalecenie pokontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, wykonawca w dniu 29.12.2015r. przekazał plan remediacji gruntów dla budowy Wola Libre ul. Obozowa 20 oraz w dniu 4.01.2016r. zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia terenu nieruchomości ul. Obozowa 20.

Wskutek interwencji mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Wola Tarasy” przy ul. Obozowej 16 w Warszawie, w dniu 21.01.2016r, przeprowadzono kolejną kontrolę w wyniku której ustalono:

  1. od czasu poprzedniej kontroli Inwestor przeprowadził szereg badań geologiczno-chemicznych, które pozwoliły na rozpoznanie zanieczyszczonego gruntu,
  2. na podstawie aktualnych badań Inwestor opracował nowy „Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Obozowej 20, dzielnica Wola,
  3. wznowienie prac ma nastąpić na początku lutego 2016 r. o czym zostaną powiadomione wspólnoty mieszkaniowe.

W trakcie przedmiotowej kontroli zobowiązano wykonawcę do przekazywania na bieżąco wszelkich wyników pomiarów powietrza.

W dniu 15 i 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, PPIS uczestniczył w spotkaniach w sprawie zanieczyszczonej gleby na terenie budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Obozowej 20 w Warszawie. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele okolicznych wspólnot mieszkaniowych, inwestora (BPI Polska), wykonawcy, firmy „Menard”, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB),  Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (BOŚ), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (BBiZK), Miejskiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) oraz Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Wola.

Inwestor przedstawił informację o podjętych działaniach a mianowicie:

  1. przed rozpoczęciem prac, które planował na początek lutego 2016r. poinformował sąsiednie Wspólnoty Mieszkaniowe, przedstawiając plan działań związany z usunięciem historycznych zanieczyszczeń,
  2. współpracując ze specjalistycznymi firmami opracował szczegółową metodologię prowadzenia prac i zabezpieczenia przed nadmierną emisją gazów, która polega na:

Wybrana została specjalistyczna firma, która wykonuje  remediację na terenie budowy.

Inwestor zapewnił, że dokłada wszelkich starań, aby prace nie stwarzały jakichkolwiek zagrożeń dla sąsiednich mieszkańców, a specjalistyczne firmy z jakimi współpracuje monitorują na bieżąco wpływ zanieczyszczeń na otoczenie.

Zgodnie z ustaleniami wykonawca – firma CFE Polska sp. z o.o. przekazuje konieczną do wyjaśniania sprawy dokumentację, w tym  od dnia 16.02.2016r. Raporty dzienne i dzienne karty ekspozycji – wyniki pomiarów urządzeniem monitorującym PID.

Dotychczasowe wartości odczytów urządzeniem PID (do dnia 4.03.2016r.) mieściły się poniżej wartości odczytu poniżej 10 PPB. Jedynie w dniu 26.02.2016r. odnotowano wyższą wartość pomiarową – 43.PPB, nie stanowiącą jednak zagrożenia dla zdrowia pracowników i mieszkańców.

Na podstawie otrzymanych wyników badań przeprowadzonych przez Zakład Chemii Środowiska S.C. PPIS dokonał oceny ryzyka i wskazał kierunek badań powietrza w lokalach mieszkalnych tj. benzenu, izomerów ksylenu, toluenu i etylobenzenu.

W dniach 17-18.02.2016r., na zlecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, pobrało próby powietrza na dwóch stanowiskach pracy na terenie budowy oraz w dwóch wytypowanych mieszkaniach, a wyniki omówiono z mieszkańcami na spotkaniu w dniu 29.02.2016 r. Zmierzone wartości były poniżej progu oznaczalności, a co za tym idzie znacznie mniejsze od Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS), co oznacza, że przebywanie w mieszkaniach, jak i na otwartej przestrzeni jest bezpieczne dla zdrowia.

Pomimo braku przekroczeń NDS, wciąż jest odczuwana przez mieszkańców uciążliwość zapachowa.

Zgodnie z ustaleniami na ww. spotkaniach, PPIS:

  1. opracował tabelę porównawcze, za pomocą której mieszkańcy mogą interpretować wyniki. W tym opracowaniu znajdą się jasne odniesienia do obowiązujących norm. Tabele zamieszczono na stronie internetowej PSSE w m. st. Warszawie,
  2. zwrócił się do Inwestora pismem, aby ten ograniczył do minimum prace na budowie w dni urzędowo wolne od pracy oraz w weekendy, by zminimalizować duże uciążliwości zapachowe mieszkańcom w okolicy budowy,
  3. na bieżąco współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie analizy wyników badań powietrza zewnętrznego i powietrza w pomieszczeniach.

Na postawie wyników badań laboratoryjnych powietrza w lokalach mieszkalnych sąsiadujących z budową nie nastąpiło przekroczenie normatywów higienicznych (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń szkodliwych czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane , urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - MP z 1966r. nr 19, poz.231). Zarządzenie to zastosowano z powodu braku normatywów w prawodawstwie polskim dla powietrza napływającego do mieszkań. Pośrednio parametry powietrza  napływającego do mieszkań można porównać z wartością odniesienia.

Kolejne pomiary prowadzono w dniu 26.02.2016r.  – dla środowiska pracy i w dniach 29.02-1.03.2016r. dla środowiska komunalnego (w 1 wybranym mieszkaniu i 1 pomieszczeniu biurowym na budowie) nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów NDS. Natomiast dla pomiarów wykonanych w dniach 4-7.03.2016 r. w 1 lokalu mieszkalnym oczekujemy na wyniki.

Termin pobierania prób jest korelowany z przebiegiem prac budowlanych związanych z naruszaniem gruntu.

O kolejnych wynikach badań będziemy informować na bieżąco.