Wydawanie zgody na usytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych

Uzyskanie zgody na usytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych

Podstawa prawna: § 87 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Wnioskodawca: inwestor.

Termin rozpatrzenia: 30 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty: