Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

  1. Kontrola przestrzegania przepisów sanitarno–higienicznych oraz    sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno–sanitarnymi
    w placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły), opiekuńczych (żłobki, domy dziecka), szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Nadzór nad higieną procesu uczenia się i nauczania.
  3. Nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami w pracowniach szkolnych: chemicznych, fizycznych, komputerowych, warsztatach
    i laboratoriach - w szkołach i uczelniach wyższych.
  4. Nadzór nad przestrzeganiem wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  5. Wydawanie opinii na temat warunków sanitarno-higienicznych i technicznych obiektów przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczych, oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.
  6. Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieniczno–sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.