Zakres działań

Zakres działań Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.

Oddział Higieny Komunalnej prowadzi działalność w zakresie sprawowania kontroli w oparciu o przepisy określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
jakości wody przeznaczonej do spożycia (wodociągi, ujęcia), jakości wody w basenach i kąpieliskach, stanu higienicznego nieruchomości, stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, podmioty lecznicze, itp.), stanu higienicznego środków transportu publicznego.


Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi działalność w zakresie bieżącego nadzoru nad:

Oddział bierze także udział w opiniowaniu projektów nowobudowanych obiektów żywieniowo- żywnościowych, w  opracowaniach ognisk zatruć pokarmowych, opracowuje decyzje w sprawie zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność, decyzje nakazujące wykonanie obowiązków w celu poprawy stanu sanitarnego, ocenia sposób żywienia w placówkach żywienia zbiorowego zamkniętego.


Oddział Higieny Pracy prowadzi  kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:


Oddział Epidemiologii prowadzi działalność w zakresie:


Oddział Promocji Zdrowia, prowadzi działalność oświatowo-szkoleniową, której celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:


Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzi działalność w zakresie:


Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzi działalność w zakresie: